บริการของ DigiTide

บริการ

ราคา (บาท)

การให้คำปรึกษา Private Consult

·        บริการให้คำปรึกษา 1 ชั่วโมง : 1-Hour Private Consult

4,900

·        บริการให้คำปรึกษา 4 ชั่วโมง : 4-Hour Private Consult

12,000

การวิเคราะห์และวางแผน

·        บริการวิเคราะห์ธุรกิจและการตลาด : Business & Online Market Analysis

30,000

·        บริการตรวจสอบและประเมินคุณภาพสื่อดิจิทัล : Digital Media Auditing

30,000

·        บริการวางกลยุทธ์แบรนด์และวางแผนคอนเทนท์ : Brand Strategy & Content Planning

99,000

การตลาดออนไลน์และแบรนดิ้ง

·        บริการพัฒนาเว็บไซต์ : Website Development

เสนอราคา

เท่านั้น

·        บริการดูแลคอนเทนท์ในแฟนเพจ และสื่อโซเชียลทั้งหลาย : Social Media Content

·        บริการจัดการโฆษณาออนไลน์ ทั้ง Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads, ฯลฯ

·        บริการยิงโฆษณาแบบครบวงจร : Integrated Digital Ads

การสร้างแบรนด์แบบครบวงจร

·        บริการสร้างแบรนด์และทำตลาดออนไลน์ให้กับผู้เชี่ยวชาญ : Expert Marketing & Branding

เสนอราคา

ทั้งแบบจ้าง และแบบแบ่งผลกำไร

·        บริการสร้างแบรนด์และทำตลาดออนไลน์ให้ธุรกิจอาหารเสริมสุขภาพ

 

บริการให้คำปรึกษา : Private Consult

·        ให้คำปรึกษาตั้งแต่โครงสร้างธุรกิจ โมเดลธุรกิจ ไปจนถึงการทำตลาดออนไลน์ในช่องทางต่าง ๆ ทั้งการ Search และใน Social Media, แนวทาง Content และ Branding, โครงสร้างการยิง Ads, แนวทางการวัดผลและประเมินประสิทธิภาพ ฯลฯ

·        ก่อนให้บริการ ลูกค้าทุกรายควรเตรียมข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจให้พร้อม เช่น รายละเอียดสินค้าและบริการ รายละเอียดของสื่อทุกอย่างของแบรนด์ รายละเอียดการขายและประวัติ ข้อมูลลูกค้า ช่องทางการขาย ข้อมูลตัวแทนหรือช่องทางจำหน่ายต่าง ๆ ที่มี แคมเปญทั้งหลายที่ผ่านมา ฯลฯ

·        ในบริการ 1 ชั่วโมงนั้น เราแนะนำให้ลูกค้าแกะปัญหาที่สำคัญที่สุดก่อน (แต่ทั้งนี้ต้องเข้าใจว่า ปัญหาที่จุดหนึ่ง ๆ อาจเกิดจากสาเหตุในอีกจุดหนึ่งที่เราคิดไม่ถึงก็ได้ ดังนั้นจึงต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมมาก ๆ เช่นกัน)

ราคา

4,900 และ 12,000บาท

ระยะเวลาการทำงาน

1 ชั่วโมง และ 4 ชั่วโมง

 

บริการวิเคราะห์ธุรกิจและตลาดออนไลน์ : Business & Online Market Analysis

·        วิจัย วิเคราะห์ และประเมินตลาดออนไลน์เพื่อค้นหาโอกาสที่ซ่อนอยู่

·        วิเคราะห์ตลาดออนไลน์ และคู่แข่งทั้งหมด (ทั้งคู่แข่งโดยตรง และคู่แข่งทางอ้อม) เพื่อค้นหาช่องว่างทางการตลาด

·        วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจ สินค้า และบริการ เพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และค้นหา (หรือสร้าง) ความแตกต่าง

·        วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยเครื่องมือออนไลน์ ค้นหาความต้องการของพวกเขา เพื่อหาแนวทางการนำเสนอธุรกิจ สินค้าและบริการ ได้อย่างเหมาะสม

·        วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจที่มีอยู่ รวมถึงโอกาสหรือความต้องการที่อาจซ่อนอยู่ — ทั้งในด้านออนไลน์และออฟไลน์ — เพื่อสร้างตัวเลือกในการเติบโตที่ไม่ถูกจำกัดด้วยช่องทางเดียว

·        ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการปรับแก้ธุรกิจให้สอดคล้องกับบทวิเคราะห์ (อาจปรับแก้ได้ทั้งรูปแบบ โมเดล กลยุทธ์ แผนการ หรือทั้งหมดที่กล่าวมา)

ราคา

30,000 บาท

ระยะเวลาการทำงาน

1 สัปดาห์

 

บริการตรวจสอบและประเมินคุณภาพสื่อดิจิทัล : Digital Media Auditing

·        ประเมินการใช้งานสื่อออนไลน์ทั้งหมด รวมทั้งกลยุทธ์ต่าง ๆ ในช่องทางออนไลน์ของแบรนด์

·        ตรวจสอบเว็บไซต์ สื่อโซเชียลทั้งหมด พร้อมทั้ง Brand และ Content โดยจะรวมถึง content ของโฆษณาด้วย (แต่จะไม่ยุ่งกับโครงสร้างของโฆษณา เนื่องจากแต่ละคนมีสูตรต่างกันไป)

ในเคส audit แบรนด์ที่ทำตลาดไปบ้างแล้ว

·        ผู้ใช้บริการจะทราบถึงประสิทธิภาพในการทำตลาดออนไลน์ที่ผ่านมาของตัวเอง สิ่งที่เขาทำได้ดี สิ่งที่เขาทำได้แย่ และในบางเคสก็อาจจะเห็นโอกาสหรือช่องว่างที่มีอยู่ในตลาด

ในเคส audit แบรนด์ที่ยังไม่ได้เริ่มทำตลาดเลย

·        เราจะตรวจสอบแผนการทำงานกับสื่อดิจิทัลทั้งหมดของแบรนด์ พร้อมให้คอมเม้นในแต่ละประเด็นอย่างละเอียด ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการทราบถึงช่องโหว่ของแผนงานสื่อดิจิทัลของตัวเอง รวมถึงแนวทางที่จะอุดช่องโหว่นั้น ๆ

ราคา

30,000 บาท

ระยะเวลาการทำงาน

1 สัปดาห์

 

บริการวางกลยุทธ์แบรนด์และวางแผนคอนเทนท์ : Brand Strategy & Content Planning

·        วิเคราะห์แบรนด์โดยละเอียดเพื่อวาง brand position ให้เหมาะสมกับ niche ในตลาด (ดูจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์ของคู่แข่งในตลาด), ค้นหา brand story, ระบุ core value ของแบรนด์, กำหนดทิศทางของแบรนด์, ค้นหาและสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ในการทำ content

·        วางโครงสร้างสื่อออนไลน์ให้เหมาะสมกับแบรนด์ และ product ของแบรนด์ (ซึ่งเป็นได้ทั้งสินค้าจับต้องได้ กับสินค้าแนวบริการต่าง ๆ)

·        วางแผนการสร้าง content อย่างละเอียด โดยในการวางแผนนั้น เราจะใช้ทั้งปัจจัยภายนอก (ตลาด คู่แข่ง ลูกค้า สถานการณ์ทั่วไป ฯลฯ) และปัจจัยภายใน (ทรัพยากรที่แบรนด์มี บุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา) พร้อมทั้งแนะนำแนวทางที่แบรนด์จะสามารถทำตามแผนที่วางไว้โดยละเอียด

·        กำหนด guideline ในการสร้าง content ให้ตรงกับแผนการที่วางไว้ โดยจะมีข้อกำหนดในการประเมินความถูกต้องเหมาะสมของ content ที่แบรนด์สร้างขึ้นด้วย (แต่ละแบรนด์จะมีแนวทางประเมินแตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็นธุรกิจเดียวกัน เนื่องจากปัจจัยที่แตกต่างกัน รวมถึง brand story ก็แตกต่างด้วย – ดังนั้น content ที่ดีจึงแตกต่างกันด้วย)

·        ระบุแนวทางในการนำ content ไปใช้งาน เช่น ใช้ในการขาย หรือใช้ในการสร้างลูกค้าใหม่ หรือควรใช้ยิง ad ด้วยไหม

·        กำหนด timeline ในการนำ content ไปใช้งาน รวมถึงการวางโครงสร้างและการเชื่อมโยง content ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น การนำ content ไปสร้าง funnel เป็นต้น

·        หลังส่งมอบแผนงาน เราจะจัด 1-on-1 session เพื่ออธิบายเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับ content และแบรนดิ้ง และตอบข้อซักถามของแบรนด์

ราคา

99,000 บาท

ระยะเวลาการทำงาน

1 สัปดาห์

 

 

บริการพัฒนาเว็บไซต์ : Website Development

·        การพัฒนาเว็บไซต์ทั่วไป โดยเฉพาะเว็บไซต์ทางธุรกิจนั้น ไม่ใช่เรื่องยาก (ยกเว้นจะเป็นเว็บไซต์แบบ app เฉพาะด้าน) แต่การจัดทำเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้จริงนั้น จำเป็นต้องผ่านการวิเคราะห์ทางที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์เสียก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าเว็บไซต์ของคุณจะไม่ใช่แค่ป้ายแปะข้อมูล หรือแค่บิลบอร์ดโฆษณาที่เห็นกันเกร่อ

·        ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงจะเพิ่มบริการวิเคราะห์ธุรกิจ ตลาด และแบรนด์ พร้อมร่วมกำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ร่วมกับลูกค้า เพื่อให้เว็บไซต์นี้สามารถสร้างประโยชน์ได้เต็มศักยภาพจริง (ดังนั้นในบางเคส เราอาจเสนอบริการ SEO ร่วมไปด้วย – ซึ่งเป็นบริการ exclusive เราจะทำให้กับผู้ให้เราพัฒนาเว็บไซต์เท่านั้น)

ราคา

เสนอราคาเท่านั้น

ระยะเวลาการทำงาน

ขึ้นกับรายละเอียด

 

บริการดูแลคอนเทนท์ในแฟนเพจ และสื่อโซเชียลทั้งหลาย : Social Media Content

·        เราไม่อยากเป็นแค่ “คนดูแลเพจทั่วไป” ที่หาได้ง่าย ๆ ในตลาดฟรีแลนซ์หรือในกูเกิ้ล แต่เราจะช่วยวิเคราะห์แก่นของแบรนด์ และแกะ brand story ของคุณออกมา เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการทำ content ด้วย

·        มีการตรวจสอบ content และส่งรายงานประจำเดือนให้กับลูกค้า พร้อมคำแนะนำในเชิงแบรนดิ้งและ content

ราคา

เสนอราคาเท่านั้น

ระยะเวลาการทำงาน

ขั้นต่ำ 6 เดือน

 

 

บริการจัดการโฆษณาออนไลน์ ทั้ง Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads, ฯลฯ

·        วิเคราะห์และจัดวาง Sale Page ให้กับลูกค้า และกำหนดแนวทางในการยิง ad ให้เหมาะสมที่สุดกับแบรนด์และสินค้า

·        ตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ของ ad เป็นประจำ และปรับแก้ไขตามแนวทางที่วางไว้

·        ส่งผลลัพธ์การยิง ad ให้กับลูกค้าทุกเดือน พร้อมประเมินประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการปรับปรุงผลลัพธ์ต่อไป

ราคา

เสนอราคาเท่านั้น

ระยะเวลาการทำงาน

ขั้นต่ำ 6 เดือน

 

บริการยิงโฆษณาแบบครบวงจร : Integrated Digital Ads

·        เป็นการยิง Ad ผ่านสื่อออนไลน์ในทุกมิติที่เป็นไปได้ โดยจะดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เข้ามาใน Marketing Funnel ของแบรนด์ ผ่านช่องทาง website และ sale page ที่ติดตั้งเครื่องมือติดตามของ Google และ Social Media (เช่น FB Pixel) จากนั้นจึงสามารถส่ง Content และ Ad ไปยังลูกค้าเป้าหมายแบบ Multi-Channel

·        นอกจาก Ad และ Content ของแบรนด์จะสามารถติดตาม customer journey ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แล้ว ในบางเคส เรายังสามารถระบุ “ความพร้อมในการซื้อ” ของลูกค้าเป้าหมายจาก content หรือ action ที่เขาทำใน website และ sale page ได้อีกด้วย

·        ข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกนำมาใช้ในการทำ Ad Optimization เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ Ad อีกทีหนึ่ง

·        ขั้นตอนเหล่านี้จะต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์ รวมถึงความเชี่ยวชาญในเชิงเทคนิค ซึ่งจะยุ่งยากกับเจ้าของแบรนด์ที่ควรโฟกัสไปที่การผลิตและการดูแลลูกค้า ดังนั้นเราจึงจะรับผิดชอบกระบวนการเหล่านี้ให้ทั้งหมดได้ โดยขอเสนอบริการนี้ในแบบ Profit-Sharing เป็นหลัก

ราคา

เสนอราคาเท่านั้น

ระยะเวลาการทำงาน

 ขั้นต่ำ 6 เดือน

 

บริการสร้างแบรนด์และทำตลาดออนไลน์ให้กับผู้เชี่ยวชาญ : Expert Marketing & Branding

·        เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น แพทย์ เภสัช แพทย์แผนไทย ที่ปรึกษา ทนายความ โค้ช กูรู นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ

·        บริการนี้จะรวมการวิเคราะห์แบรนด์และตลาดของผู้เชี่ยวชาญในสาย ๆ นั้น พร้อมทั้งวางโครงสร้างทั้งหมด (โครงสร้างแบรนด์ โครงสร้างสื่อออนไลน์ โครงสร้างสินค้าและบริการ โครงสร้าง content ฯลฯ) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เชี่ยวชาญจะสามารถสร้างตัวตน (และแฟนคลับ) ในตลาด niche ของตัวเองได้

·        จากแผนงานทั้งหมดที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว เราจะควบคุมดูแลการสร้างสื่อออนไลน์ และ content ให้กับผู้เชี่ยวชาญ (แต่ในส่วนของ content นั้นจะต้องเป็นการ “ร่วมมือ” กันระหว่างเรากับผู้เชี่ยวชาญ) พร้อมทั้งดูแลการประชาสัมพันธ์ และการโฆษณาในสื่อออนไลน์ให้กับแบรนด์ทั้งหมด (ตรงส่วนนี้จะคล้ายกับบริการ Integrated Ads แต่ว่าจะใช้ประโยชน์จาก Branding เพื่อให้ Ads ไม่ต้องพึ่งพาเทคนิคกับ Funnel มากจนเกินไป)

·        สำหรับงานขายและงานบริการลูกค้านั้น เราและผู้เชี่ยวชาญจะพูดคุยตกลงหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันอีกทีหนึ่ง (ตรงส่วนนี้จะมีเคสที่ต้องทำ Lead Capturing และ Lead Nurturing ซึ่งต้องใช้เวลาและความพยายามมากพอสมควร จึงต้องมีการพูดคุยตกลงกันให้ละเอียด)

·        เงื่อนไขของการให้บริการนี้เ คือเราจะรับงานในรูปแบบ profit sharing เท่านั้น

ราคา

เสนอราคาเท่านั้น

ระยะเวลาการทำงาน

ทำงานต่อเนื่อง

ตามระยะเวลาที่ตกลงไว้

 

บริการสร้างแบรนด์และทำตลาดออนไลน์ให้ธุรกิจอาหารเสริมสุขภาพ

·        รูปแบบการสร้างแบรนด์และการตลาดออนไลน์จะคล้ายกับบริการ Integrated Ads กับบริการ Expert Branding & Marketing เพียงแต่จะโฟกัสไปที่ Product Branding เท่านั้น (แต่ในบางเคส เราก็อาจจะทำ CEO Branding)

·        เงื่อนไขของการให้บริการนี้เ คือเราจะรับงานในรูปแบบ profit sharing เท่านั้น

ราคา

เสนอราคาเท่านั้น

ระยะเวลาการทำงาน

ทำงานต่อเนื่อง

ตามระยะเวลาที่ตกลงไว้